Cyllid

Cyfrifon

Mae Rheoliad 15(5) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Cymuned Cilymaenllwyd gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer bob blwyddyn, ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn, neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddir neu a wneir gan yr Archwilydd Cyffredinol.