Sesiwn Ymgysylltu Cymunedol Llwybr Teithio Llesol Cardi Bach

Sustrans Cymru
Sustrans Cymru

Hoffai Sustrans Cymru, ar ran Cynghorau Sir Benfro a Sir Gâr, eich gwahodd chi i ddigwyddiad ymgysylltu cymunedol, er mwyn eich diweddaru ar ddatblygiad y prosiect Rheilffordd Cardi Bach hyd yn hyn.

Nod y ddau awdurdod lleol yw creu llwybr cerdded a seiclo newydd, di-draffig, cyd-ddefnyddiol ar hyd yr hen reilffordd. Bydd y llwybr yma’n cysylltu cymunedau ar hyd y ffordd yn ogystal â dathlu etifeddiaeth y rheilffordd a’r ardal gyfagos.

Mae creu llwybrau hygyrch i bawb sy’n annog pobl i ddewis moddau iachus, ecogyfeillgar o drafnidiaeth yn un o brif amcanion Sustrans Cymru. Cred Sustrans Cymru fod gan ffordd Cardi Bach y gallu i gynnig dewis iachach i drigolion lleol a thwristiaid yn gyffelyb pan eu bod nhw’n mynychu gwasanaethau gwahanol ar hyd y ffordd.

Os hoffech ddysgu mwy am y prosiect hyd yn hyn, mae croeso i chi ymuno ar gyfer y sesiynau galw heibio cymunedol ym mhrif neuadd Ysgol Bro Preseli, Crymych, o 2.30 hyd at 4.30 neu o 5.30 hyd at 7.30 ar y 16eg o Ionawr. Bydd cyfweliad byr ar ddatblygiad y prosiect yn cael ei ddilyn gan sesiwn holi ac ateb yn ystod y sesiwn hwyrach. Bydd te a choffi ar gael.

Sustrans yw’r elusen sy’n ei gwneud hi’n haws i bobl gerdded a beicio. Maent yn cysylltu pobl a lleoedd, yn creu cymdogaethau y gellir byw ynddynt, yn trawsnewid y daith i’r ysgol ac yn darparu taith gymudo hapusach ac iachach. Ymunwch â’r daith. http://www.sustrans.org.uk/