Gwirfoddolwyr Cilymaenllwyd

Mae Gwirfodolwyr Cilymaenllwyd yn grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig sy’n dod at ei gilydd i wneud gwaith clirio, cynnal a chadw rhwydwaith o lwybrau troed yn y gymuned.

Mae llawer o lwybrau troed yn cael eu clirio ar hyn o bryd o dan Brosiect Adfer Llwybrau Troed Cilymaenllwyd a ariennir trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU – Cymunedau Cynaliadwy, a hynny drwy Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar ardal benodol yng Nghilymaenllwyd – yn nyffryn hardd yr Afon Wenallt. Mae’r safle hwn sy’n llawn bywyd gwyllt yn cael ei ystyried yn goetir hynafol ac mae’r llwybrau troed sy’n cael eu hadfer yn rhedeg ar hyd y Wenallt.

Mae hwn yn brosiect cyffrous gan ei fod yn creu cyfleoedd awyr agored gwych i’r gymuned gyfan – yn hyrwyddo iechyd a lles; yn creu lleoedd cerdded diogel; yn cyfoethogi ein perthynas â’r ardal leol a meithrin balchder gyda’n treftadaeth a’n diwylliant. Mae’r gwaith clirio hwn hefyd yn galluogi cerddwyr i gysylltu â llwybrau pwysig eraill fel Llwybr y Landsker ac mae hefyd yn adfer seilwaith cerdded rhwng pentrefi.

Ar hyn o bryd mae cyfleoedd gwirfoddoli yn cynnwys torri gordyfiant yn ôl o’r llwybrau troed, arolygu rhywogaethau ac adnabod planhigion. Mae gwirfoddoli hefyd yn rhoi cyfle i gwrdd â phobl, cadw’n heini, rhannu gwybodaeth a phrofiadau ac wrth gwrs, mwynhau’r awyr agored. P’un a allwch chi sbario diwrnod cyfan neu ychydig oriau, mae’r amser rydych chi’n ei roi yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

Os hoffech chi gofrestru fel gwirfoddolwr cynnal a chadw llwybrau troed Cilymaenllwyd, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost i: cilymaenllwydcc@gmail.com

Y Gronfa Cymunedau Cynaliadwy / The Sustainable Communities Fund

ADFER LLWYBR TROED CILYMAENLLWYD / CILYMAENLLWYD FOOTPATH RESTORATION

Supported by Carmarthenshire County Council
Powered by Levelling Up
Funded by UK Government - Cilymaenllwyd Footpath Project